Sunday, October 15, 2006

بازی


دیشب این بازی رو بازی کردیم. با چوب، گوسفندها، اجرها، و گندم شروع میکنید. راهها و شهرها رو سعی میکنید بسازید و ارتش داشته باشید. این نوع بازیها رو دوست دارید؟

2 Comments:

Anonymous مريم پاييزي said...

واي من از اين بازيها خوشم نمياد ولي برادرِِ بزرگتري دارم كه عاشق اين بازيهاست.
هميشه بازي كامپيوتري Civilization رو بازي مي كرد.

9:54 PM  
Anonymous س.پ said...

تو مایه های روپولی باید باشه، نه؟

12:10 AM  

Post a Comment

<< Home