Sunday, February 18, 2007

سفر

این هفته در فرانس مستم. کمی فرانسوی صمبت میکنم. تمرین میکنم.

Saturday, February 10, 2007

Seattle

.الان دنباله کار می گردم. می خواهم استاد باشم. این هفته رفتم سیتل و یک دانشگاه اونجا رفتم. یک شهر زیباست
اینجا اکسها هستند.

Sunday, January 07, 2007

سگ


ما میگوییم که سگها دوستهای بهترین ادمها هستند. یک سگرو می خاهم بخارم. ولی من از سگها میترسم!
همسرم این کادو به من داد. گاز نمیکنه.

Saturday, January 06, 2007

فذا

امشب میرم یک رستوران مراکشی. فذا از کشور ویگررا دوست درم.

Thursday, January 04, 2007

بر گشتم

سال نو است. بنویسم!
سه روز نه قهوه خردم نه چای. سرم درد می کنه.

Sunday, November 12, 2006

گل زعفرانیک عکس گل زعفران از
coral
گرفتم. خودش برای اولین بار چند روز پیش دیددشان. coral در ایران است. اینجا نداریمشان!
زعفران را می بینید؟

Wednesday, November 08, 2006

رای دادم

دیشب رای دادم. همه همسایه هارو اونجا دیدم.
یکشنبه دوستهای من یک مهمونی درباره رای دادن داشتند و ما درباره
propositions
حرف زدیم. در کلیفرنیا رای دادم که مالیات سیگار بیشتر بشود.