Wednesday, November 08, 2006

رای دادم

دیشب رای دادم. همه همسایه هارو اونجا دیدم.
یکشنبه دوستهای من یک مهمونی درباره رای دادن داشتند و ما درباره
propositions
حرف زدیم. در کلیفرنیا رای دادم که مالیات سیگار بیشتر بشود.

6 Comments:

Anonymous کمانگیر said...

منظورت از خط آخر چی بود؟

12:29 PM  
Blogger Shepherd said...

به جای propositions میتونی بگی
÷یشنهادات یا گزینه ها

12:48 PM  
Anonymous س.پ said...

دمکرات یا ریپابلیکن؟

1:20 PM  
Blogger farsistudent said...

خط آخر را درستش کردم. دموکرات رای دادم.

9:38 AM  
Anonymous maryam said...

عاليه . هميشه راي دادن بَراي هَمه حِس خوبي ايجاد مي كنه.
خوشحالَم كه تو هم براي افزايِش ماليات سيگار راي دادي.
كاش سيگار حذف ميشد از زِندگي ها!

8:22 PM  
Anonymous khodadad said...

خيلی خوبه که داری فارسی یاد می گیری. اگر دوست داشتی با من تماس بگیر. من هم در کالیفرنیا زندگی می کنم.

در ضمن
proposition
در فارسی می شه "لايحه".

10:44 PM  

Post a Comment

<< Home