Thursday, November 02, 2006

شبهای تاریک و سرد

اینجا هیچ وقت برف نمی اد. ولی زمستانها خیلی باران میاد. امروز با دوچرخه به کار رفتم و زیر باران خیس شدم. وقتی من از کار بر گشتم تاریک بود. با یک چراغ قوه برای دویدن رفتم.

2 Comments:

Anonymous مريم پاييزي said...

شبهاي تهران هم ديگه كم كم زود از راه مي رسند.
و البته امسال موقع غُروب آفتاب، بيشتر وقتها بارون باريده.
كاش من هم مي تونستم براي دويدن شبها بروم بيرون :(

8:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

با دویدن هستم

2:55 PM  

Post a Comment

<< Home